Licitacions

En aquest apartat s’anunciarà la contractació administrativa del centre que surti a licitació pública:

Licitació del servei de neteja

El 15 de novembre de 2017 s’ha publicat al DOGC la licitació del servei de neteja de l’Ins Caparrella de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.

La documentació referent al perfil del contractant inclou:

–          Plec de clàusules administratives

–          Plec de prescripcions tècniques

–          Anunci pel qual es fa pública la licitació