Horari

Nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels dos cursos del batxillerat

  1r 2n
Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera (anglès/alemany)

3

3

Educació física

2

Filosofia i ciutadania

2

Ciències per al món contemporani

2

Història de la Filosofia

3

Història d’Espanya

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca    

 

Matèria modalitat 1/Optativa

4

4

Matèria modalitat 2

4

4

Matèria modalitat 3

4

4

Matèria modalitat 4

4

4

   
Total

30

30