Què és l’AMPA?

És una associació de caràcter voluntari. Només en poden ser socis els pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al Centre.

L’Ampa és el medi que vincula la participació dels pares i mares en el nostre institut. La seva finalitat és col·laborar amb la Direcció i el professorat del centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la formació de l’alumnat, sempre amb el vist-i-plau del Centre i sense interferir en la bona marxa i funcionament de les tasques escolars, ni en les decisions adoptades pel claustre de professors. L’objectiu principal és contribuir a defensar i potenciar una educació pública de qualitat.

Ens permet oferir uns serveis i unes activitats que complementen la tasca educativa del professorat i contribueixen al mateix temps, a la millora de la qualitat de l’ensenyament. Podem dir, que compleix molt sovintuna funció social.

És una entitat sense ànim de lucre, que contribueix en els seus propis beneficis i els reinverteix en el propi Institut, millorant els serveis, compensant desigualtats socials que puguin sorgir, suplint mancances de l’Administració educativa, organitzant activitats culturals i formatives que contribueixen a un apropament entre les famílies i l’Institut.

Són moltes les raons que justifiquen la participació dels pares i mares en l’AMPA, pensem que som capaços de contribuir d’una manera significativa i positiva en el funcionament del nostre institut. Mitjançant l’Associació hem de poder prendre totes aquelles decisions que siguin prou adients per a portar-les a bon terme.

Per poder contribuir voluntàriament amb l’associació caldrà que pagueu la quota anual de 60 euros. Essent sòcis, podreu participar en totes les activitats organitzades per l’AMPA, ja sigui com a organitzador (formant part d’una comissió) o bé simplement assistir-hi. Tant una postura com l’altra són vàlides i positives perquè l’objectiu que es preté és el mateix: contribuir que els nostres fills tinguin un ensenyament de qualitat, amb futur i que permeti assolir els reptes més importants que se’ls presentin a la vida.

L’AMPA col·labora amb altres associacions de caràcter nacional com la FAPAES, (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya).