Organització

L’estructura jurídica.

L’ampa es regeix per uns estatuts en els quals s’especifica el sistema de representació a traves de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General

És l’òrgan Suprem de l’Associació i està integrada per la totalitat dels associats. És reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari.

La Junta Directiva

Regeix, administra i representa l’Associació. Està formada pel president, secretari, tresorer, membre del Consell Escolar i cinc vocals, elegits entre els socis per votació secreta. La Junta treballa desinteressadament per tal que l’associació pugui complir les seves funcions. Actualment està formada pels següents membres:

JAUME DRUDIS SEGARRA (president)
DOLORS ESPINAL AUBET (tresorera)
MARTA IGLESIAS MESTRES (secretària)
ROSA CAMPI CHIMENO (vocal)
VICTORIA CAPILLA LLAVERO (vocal)
SAGRARI RESCALVO ORTIZ (vocal)
Mª ANGELS ROIG PRATS (vocal)
VICTOR TEMPRANO OLIVART (vocal)
HUMBERT ROS CAPDEVILA (vocal) Consell Escolar
LOURDES PLAZA LAGUNA (vocal)