Servei de Reconeixement Acadèmic (Anteriorment Programa Qualificat)

servei_reconeixementLOGO_Reconeixement (1)

 

Servei de reconeixement d’aprenentatges

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

El servei de Reconeixement, no és una continuació del Servei d’Assessorament

Persones destinatàries

 • Persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’ almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges
 • Per a participar-hi han d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament. o Procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Cost

 • Centres Departament Ensenyament: (Preu públic) (Instruccions pagament)
 • Per Unitat Formativa dels Títols LOE : 18,00€/UF

 Oferta

 CODI FAMILIA

FAMILIA

CODI CICLE

NOM CICLE

PLACES
F Arts gràfiques CFPS AFA0 Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

5

AF Arts gràfiques CFPM AF10 Preimpressió digital

5

EE Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions

5

EE Electricitat i electrònica CFPS EEC0 Manteniment electrònic

5

EE Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de telecomunicacions i informàtics

5

IS Imatge i so CFPS ISB0 Il·luminació, captació i tractament d’imatge

5

IS Imatge i so CFPM IS10 Vídeo, discjòquei i so

5

IC Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa

5

IC Informàtica i comunicacions CFPS ICB0 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

5

IC Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d’aplicacions web

5

IC Informàtica i comunicacions CFPM IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes

5

TM Transport i manteniment de vehicles CFPS TMA0 Automoció

5

TM Transport i manteniment de vehicles CFPM TM20 Carrosseria

5

TM Transport i manteniment de vehicles CFPM TM10 Electromecànica de vehícles automòbils

5

 

Sol·licitud

 • Calendari servei reconeixement 17-18
 • Sol·licitud del servei: us podeu descarregar el document, però cal presentar-lo a la secretaria del centre.
 • Criteris d’admissió: major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.
 • Documentació que cal aportar i tràmits una vegada admesos:

 

 1. Full inscripció.
 2. Original i còpia DNI
 3. Informe vida laboral
 4. Informe d’assessorament i certificats corresponents
 5. Documents justificatius de bonificació, si és el cas.
 6. Realitzar el pagament

 

Carta de compromís de qualitat amb la prestació del servei

La present convocatòria es desenvolupa en base a la resolució ENS/1891/2012 de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.