INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equips o eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:
- Construcció de carrosseries. 
- Tallers de reparació d’automòbils: planxa i pintura.
- Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: planxa i pintura, equips, arreus i transformacions opcionals. 
- Reparació de ferrocarrils: planxa i pintura. 
- Reparació d’aeronaus: planxa i pintura (amb formació complem.) 
- En altres sectors productius que realitzin treballs de planxa, construcció, reparació d’elements de fibra i compostos i pintura.
 
SORTIDES PROFESSIONALS: 
- Planxista reparador de carrosseries d’automòbils, maquinària d’obres públiques i agrícola, vehicles pesants, motocicletes i material ferroviari. 
- Instal·lador de llunes i muntador d’accessoris. 
- Pintor de carrosseries d’automòbils, maquinària agrícola i d’obres públiques, vehicles pesants, motocicletes i de ferrocarrils.

Descarregar pdf informatiu

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Elements amovibles exteriors. 33h
 • UF 2: Elements amovibles interiors. 22h
 • UF 3: Llunes del vehicle. 11h
 • UF 4: Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics. 33h
 • UF 5: Sistemes mecànics bàsics. 33h

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 22h 

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Materials metàl·lics. 22h
 • UF 2: Conformació d’elements metàl·lics no estructurals. 66h
 • UF 3: Conformació d’elements d’alumini no estructurals.  22h
 • UF 4: Reparació d’elements plàstics i compostos. 33h

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 11h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Elements fixos enganxats i engrapats. 22h
 • UF 2: Desmuntatge d’elements fixos soldats. 22h
 • UF 3: Equips de soldadura. 44h
 • UF 4: Substitucions parcials o completes d’elements fixos no estructurals. 66h

Durada: 165h 
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Principis de la corrosió i emprimacions. 22h
 • UF 2: Productes de protecció per revestiment. 22h
 • UF 3: Igualació de superfícies. 66h
 • UF 4: Preparació de superfícies. 55h

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Deformacions de carrosseries i xassissos. 33h
 • UF 2: Bancades: col·locació de carrosseries o xassissos. 22h
 • UF 3: Reparacions: tirs frontals, posteriors i laterals. 77h

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 33 h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tècniques d’aplicació de pintures i emmascarament. 44 h
 • UF 2: Colorimetria i preparació de pintures. 22 h
 • UF 3: Tècniques de difuminar. 44 h
 • UF 4: Correcció de defectes i lliurament de vehicles 22 h

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Franjats, aerografiats i retolació. 33h
 • UF 2: Decoració i retolació amb films autoadhesius. 33h

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 22h
 • UF 2: Mecanitzat manual de peces. 44h

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 33h
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33h

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66h

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1:  Anglès tècnic99h

Durada: 264h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Síntesi264h

Durada: 416h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Formació en centres de treball416 h