INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

L’Institut Caparrella disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001 com a eina d’implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de la Qualitat enunciada per la Direcció de l’Institut Caparrella és:

a) Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Institut Caparrella compta amb un sistema de gestió basat en la Qualitat i Millora Contínua i un Acord de Coresponsabilitat

b) L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives dels grups d’interès.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat, grups d’interès i entorn d’influència, li assigna com a Institut Públic d’Ensenyament.
  • Implicar el conjunt de tot l’equip humà de l’Institut per tal de garantir l’excel·lència i satisfacció de tots els grups d’interès.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

c) El compromís amb la Qualitat i Millora Contínua i el Acord de Coresponsabilitat afecta l’Institut en la seva totalitat i és una responsabilitat de tot l’equip professional que integra el centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de que disposi.