INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Finalitats

Segons el decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria [Text íntegre]. La finalitat d’aquesta ordenació curricular és que faciliti i potenciï el màxim desenvolupament del talent de tots i cada un dels nois i de les noies per aconseguir l’èxit escolar de tot el jovent. Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

Estructura

L’etapa d’educació secundària obligatòria s’estructura en quatre cursos acadèmics que es cursaran normalment entre els dotze i els setze anys. L’educació secundària obligatòria s’inicia l’any natural en què es compleixen els dotze anys.
L’educació secundària obligatòria s’organitza en diferents matèries. El quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Àrees

D’acord amb la modificació de normativa prevista, la distribució horària de les àrees queda establerta de la següent manera (en nombre d’hores per setmana)

CURSOS

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura

3

4

3

4

Llengua castellana i literatura

4

3

4

3

Llengua estrangera

3

4

4

3

Matemàtiques

4

4

3

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

-

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

2

Educació física

2

2

2

2

Tecnologies

2

2

2

-

Educació visual i plàstica

-

3

-

-

Música

3

-

-

-

Educació per a la ciutadania

-

-

1

-

Educació eticocívica

-

-

-

1

Religió/Activitats alternatives

2

1

1

1

Matèries optatives

-

-

2

-

Matèries específiques

-

-

-

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

-

Projecte de recerca

-

-

-

(1)

TOTAL

30

30

30

30S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i serà realitzat pels alumnes en un període concret de l’any a determinar segons les necessitats i posssibilitats del centre.

Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat.

Igual que en el treball de síntesi, en el projecte de recerca, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col•laboració en el treball en equip. El projecte de recerca tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Durant tota l’etapa educativa, els alumnes rebran una atenció en funció de les seves capacitats, amb la finalitat que el màxim nombre d’alumnes puguin aconseguir la graduació gràcies a les adaptacions curriculars i a l’atenció més individualitzada que representa el desdoblament de les matèries. Aquest desdoblament és total -en el nostre centre-en els cursos de 3r i 4t d’ESO excepte Educació Física.

D’acord amb la normativa vigent els alumnes que segueixen estudis de música en algun centre reconegut per l’administració educativa, pot -en funció de les hores alegades- convalidar els estudis d’aquesta materia.

.