INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Informació general FP Bàsica:

Els cicles formatius de grau bàsic complementen l’oferta formativa de la formació professional, conjuntament amb els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’educació primària, l’educació secundària obligatòria  i els cicles formatius de grau bàsic constitueixen l’educació bàsica.

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i del títol de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides.

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operand amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i, si escau en la llengua cooficial pròpia així com en llengua anglesa.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Matemàtiques aplicades
 • UF 2: Ciències aplicades

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Matemàtiques aplicades
 • UF 2: Ciències aplicades

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Comunicació i societat aplicades a la professió

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Comunicació en català i castellà, i societat
 • UF 2: Anglès aplicat a la professió

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball I
 • UF 2: Incorporació al treball II
 • UF 3: Prevenció de riscos en el lloc de treball

Durada: 231 h
Hores de lliure disposició: 33 h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Acoblat de components de sistemes microinformàtics
 • UF 2: Instal·lació i verificació de sistemes operatius
 • UF 3: Manteniment i gestió logística dels elements microinformàtics

Durada: 198 h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Configuració d'equips informàtics
 • UF 2: Paquets de programari ofimàtic
 • UF 3: Configuració i ús d’utilitats d’internet

Durada: 198 h
Hores de lliure disposició: 33 h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Comunicacions digitals bàsiques
 • UF 2: Processadors de text
 • UF 3:  Ofimàtica bàsica
 • UF 4:  Reprografia i enquadernació

Durada: 198 h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació de canalitzacions de transmissió de dades
 • UF 2: Instal·lació d'elements de transmissió de dades

Durada: 99 h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1:  Síntesi

Durada: 317h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Curs 1r

 Mòduls professionals Hores mínimes  HLD  Hores totals 
 MP1. Ciències aplicades I  165    
 MP3. Comunicació i societat I  132    
 MP5. Entorn laboral (UF1+UF3)  66    
 MP6. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics  231  33  264
 MP8. Ofimàtica i arxiu de documents  198  33  231
 Total  792  66  858
 Tutoria  33   33 
 Total primer curs  825  66  891

Curs 2n

 Mòduls professionals Hores mínimes  HLD  Hores totals 
 MP2. Ciències aplicades II 165    165
MP4. Comunicació i societat II 165    165
MP5. Entorn laboral (UF2) 33    33
MP7. Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació 165   165
MP9. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades 198   198
MP10. Síntesi 99   99
Total 825   825
Tutoria 33   33
Total segon curs 858   858
MP11. Formació en centres de treball     317