INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.


Descarregar pdf informatiu

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE “Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d'Aplicacions Web

Segon curs del cicle 
“Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
“Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”

 

Possibilitat de DUES TITULACIONS DE CFGS en tres anys

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 
+
2n curs de Desenvolupament d'Aplicacions Web


"Possibilitat de convalidar la majoria de mòduls/UFs amb el primer curs del cicle d'administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil ciberseguretat) per tal d'obtenir en 3 anys 2 titulacions "

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
 • UF 2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF 3: Implantació de programari específic

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les bases de dades
 • UF 2: Llenguatges SQL: DML i DDL
 • UF 3: Assegurament de la informació
 • UF 4: Bases de dades objecte-relacionals

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació estructurada
 • UF 2: Disseny modular
 • UF 3: Fonaments de gestió de fitxers
 • UF4: Programació orientada a objectes. Fonaments
 • UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals
 • UF6: POO. Introducció a la persistència en BD

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: no se n'assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació amb XML
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML 
 • UF 3: Sistemes de gestió d'informació empresarial

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament de programari
 • UF 2: Optimització de programari
 • UF 3: Introducció al disseny orientat a objectes

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Persistència en fitxers
 • UF 2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO
 • UF3: Persistència en BD natives XML
 • UF4: Components d’accés a dades

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Disseny i implementació d’interfícies
 • UF 2: Preparació i distribució d’aplicacions

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • UF 2: Programació multimèdia
 • UF 3: Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Seguretat i criptografia
 • UF 2: Processos i fils
 • UF 3: Sòcols i serveis

Durada: 99 h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes ERP-CRM. Implantació
 • UF 2: Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1:  Incorporació al treball: 66 h
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals: 33 h

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 297h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

Durada: 383h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen