INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Descarregar pdf informatiu

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Primer curs comú per als cicles:
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle 
“Desenvolupament d’Aplicacions Web”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
“Desenvolupament d’Aplicacions Web”

Possibilitat de DUES TITULACIONS DE CFGS en tres anys

Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Possibilitat de convalidar la majoria de mòduls/UFs amb el primer curs del cicle d'administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil ciberseguretat) per tal d'obtenir en 3 anys 2 titulacions

El cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web també es pot realitzar en modalitat DUAL

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
 • UF 2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF 3: Implantació de programari específic

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les bases de dades
 • UF 2: Llenguatges SQL: DML i DDL
 • UF 3: Assegurament de la informació
 • UF 4: Bases de dades objecte-relacionals

Durada: 198h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació estructurada
 • UF 2: Disseny modular
 • UF 3: Fonaments de gestió de fitxers
 • UF4: Programació orientada a objectes. Fonaments
 • UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals
 • UF6: POO. Introducció a la persistència en BD

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:  No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació amb XML
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML 
 • UF 3: Sistemes de gestió d'informació empresarial

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:  No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament de programari
 • UF 2: Optimització de programari
 • UF 3: Introducció al disseny orientat a objectes

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge
 • UF 2: Estructures definides pel programador. Objectes
 • UF3: UF3: Esdeveniments. Manejament de formularis. Model d’objectes del document
 • UF4: Comunicació asíncrona client-servidor

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament web en entorn servidor
 • UF 2: Generació dinàmica de pagines web
 • UF3: Accés a dades
 • UF4: Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Servidors web i de transferència de fitxers
 • UF 2: Servidors d’aplicacions web
 • UF 3: Desplegament d’aplicacions web
 • UF4: Control de versions i documentació

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Disseny de la interfície. Estils
 • UF 2: Elements multimèdia: creació i integració
 • UF 3: Accessibilitat i usabilitat

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 297h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte de desenvolupament d’aplicacions web

Durada: 383h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.