INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2.000 hores (2 cursos escolars)

Competència general del cicle

- La competència general d’aquest títol consisteix a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant-hi els plans de prevenció de riscos laborals i ambientals, els criteris de qualitat i la normativa vigent.


Descarregar pdf informatiu

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exercirà l’activitat en empreses del sector serveis, tant privades com públiques, dedicades al manteniment i reparació d’equips i sistemes de telecomunicacions, sistemes microprocessats, xarxes de banda ampla, telemàtica i radiocomunicacions, així com equips industrials i professionals d’àudio i vídeo, bé per compte propi o aliè.

Sortides professionals

 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual.
 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de sistemes de radiodifusió.
 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica.
 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de xarxes locals i sistemes telemàtics.
 • Tècnic en supervisió, verificació i control de sistemes de radioenllaços.
 • Tècnic en reparació i manteniment d’equips professionals d’àudio i vídeo.
 • Tècnic en reparació i manteniment d’equips industrials i robòtics.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Introducció als sistemes binaris, funcionament i muntatge de circuits combinacionals i aritmètics.
 • UF2: Circuits seqüencials: els biestables, els comptadors i els registres.
 • UF3: Circuits programables: memòries, PLA i Podi’s i dispositius perifèrics.
 • UF4: Sistemes microprogramables: el microprocessador i el microcontrolador.

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Funcionament d’equips de radiocomunicacions.
 • UF2: Verificació d’equips de radiocomunicacions.
 • UF3: Diagnosi i reparació d’equips de radiocomunicacions.

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Funcionament d'equips de veu i dades.
 • UF2: Verificació d'equips de veu i dades.
 • UF3: Diagnosi i reparació d’equips de veu i dades.

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Control i regulació de velocitat de motors.
 • UF2: Controladors lògics programables.
 • UF3: Xarxes industrials.
 • UF4: Manipuladors i robots.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Funcionament d’equips d’àudio.
 • UF2: Verificació d’equips d’àudio.
 • UF3: Diagnosi i reparació d’equips d’àudio.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Manteniment i reparació d'equips de captació.
 • UF2: Manteniment i reparació d'equips d’enregistrament i emmagatzematge.
 • UF3: Manteniment i reparació d'equips de visualització.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Circuits analògics passius.
 • UF2: Circuits analògics actius bàsics.
 • UF3: Aplicacions de circuits analògics.
 • UF4: Disseny de circuits analògics.

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Edició i captura d’esquemes.
 • UF2: Simulació de circuits electrònics.
 • UF3: Disseny, construcció i posada a punt de circuits electrònics

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Planificació del manteniment.
 • UF2: Gestió del manteniment.
  UF3:
  Gestió dels recursos humans i materials.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Incorporació al treball.
 • UF2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Projecte de manteniment electrònic.
Durada: 383 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Sortides professionals:
 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual.
 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de sistemes de radiodifusió.
 • Tècnic en supervisió, verificació, reparació i manteniment d’equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica.